Physiotherapy:กายภาพบำบัด คือ การรักษาอาการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลำบาก เนื่องจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยต่างๆโดยเทคนิคการใช้มือในการรักษา เน้นการเสริมสร้างการเคลื่อนไหวร่างกายโดยยึดหลักทางกายภาพร่างกายซึ่งแตกต่างจากการนวดทั่วไป นักกายภาพที่สามารถดูแลรักษาคนไข้ได้นั้นต้องผ่านการทดสอบจากสภากายภาพบำบัดและได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเท่านั้น นักกายภาพบำบัดนอกจากทำงานในโรงพยาบาล คลินิก หรือการดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นที่นิยมให้เข้าไปดูแลนักกีฬาในทีมกีฬาต่างๆอีกด้วย

ใส่ใจในรายละเอียดทุกองศาของการเคลื่อนไหว
การออกกำลังกายในท่าทางที่ถูกต้อง
แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมรายบุคคล
การใช้ stretch poll ในการออกกำลังกายของลำตัว
การใช้ red cordและbalance ballอย่างถูกต้องปลอดภัย
เพิ่มแรงการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกาย
ทำการรักษาในห้องที่มีบรรยากาศที่สบาย

ISHII LIFE SUPPORT PHYSIOTHERAPY CLINIC

Operated by ISHII and PARTNERS (THAILAND)CO.,LTD

26/55 Chan Space Building 2nd FL, Nanglinchi Rd,
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok

Tel 02-287-1477